Меценат Рейко Оптиц о помощи Александре Поповой: «Дивне і невдячна поведiнка»

750

Today we as Mediagroup in Germany and also Mr. Opitz read the strange News of a Interview with the Mother of the Victim Alexandra Popova. Mr. Opitz feel Pity for the Mother of Alexander Popowa, Mr. Opitz see that the Lawyer of the Mother of Alexandra Popova tries to use the Mother of Alexandra Popova for a strange Marketing campaign, like in the past.

Сьогодні ми як Медіягрупа в Німеччині і також Пан Опіц прочитали дивніновини з інтерв'ю Матері постраждалої Олександри Попової. Пан Опіц відчуває жаль до матері Олександри Попової, Пан Опіц бачить, що адвокат намагається використати Маму Олександри Попової для дивної рекламної кампанії, так як і в минулому.

We as Mediagroup say here in a European Press Release, in the Name of Mr. Opitz:
Ми, як Медіягрупа говоримо тут у Європейському Прес Релізі, від імені Пана Опіца:

1) The ClinicCharite is a Emergency Clinic for first Aid and speacial Operations

1) Лікарня Шаріте це лікарня з надзвичайних випадків для надання першоїдопомоги і спеціальних операцій

2) ProfessorDr. Harms give in his Diagnostic the Advise that Ms. Alexandra Popova doesn't need a Emergency Clinic, she needs a Rehabilitation Clinic

2) Професор Лікар Хармс надав у його діагностиці пораду, що Пані ОлександраПопова непотребує Лікарні з надзвичайної допомоги, їй потрібна лікарня для реабілітації

3) Mr. Opitz wasdetected at the Evening of 15.June 2012 - VIP Guest, with ukraine Govement Officials, in the Eurocup Game: Sweden vs Great Britain.

3)Пан Опіц являвся ввечері 15 червня 2012 року ВІП Гостем на грі Єврочемпіонату: Швеція та Велика Британія

4)As we knowthe Work of the Mother of Alexandra Popov a is to clean the Street of Mykolaiv - Mr. Opitz issurprised that the Mother of Alexandra Popova speaks English and German.
Mr. Opitzdoesn't speak not Ukrainian or Russia. Mr. Opitz doesn't speak with theMother of Alexandra Popova at 15. June 2012

4) Як ми знаємо, що робота матері Олександри Попової прибирати вулиці, ПанОпіц був здивований, що мама Олександри Попової говорить англійською чи німецькою, Пан Опіц не говорить ні українською ні російською Пан Опіц неговорити матері Олександра Попова на 15. Червень 2012.

5)Mr. Opitzand no other Person have never asked the Mother of Alexandra Popova to pay one Cent, Mr. Opitz know that the Mother of Alexandra Popova earns with herWork as Streetscleaner in Mykolaiv even a little of the Money that Mr. Opitz payed in the Past to help the VictimMs. AlexandraPopova

5)Пан Опіц і ніяка інша особа ніколи не просили маму Олександри Поповоїплатити одну одну копійку, Пан Опіц знає, що мати Олександри Попової заробляє на своїй роботі, як прибиральниця в Миколаєві навіть трошки з цих грошей, які Пан Опіц заплатив у минулому, щоб допомогти Олександрі Поповій

6) The Familyof Alexandra Popova, Ms. Natalia Gutz in Germany, after the Diagnostic of Professor Dr. Harms was informed that we as Mediagroup sent on the officialWay the Documents that gave the Family of Alexandra Popova to Mr. Opitz with the ask to help tothe Embassy of Ukraine in Germany , arrive safe at 22.June 2012in Germany – Embassy of Ukraine . The Family of Alexandra Popova in Germany, agreed this Way!

6) Сім'я Олександри Попової, Пані Наталія Гудзь в Німеччині, після діагностикипрофесора Хармса проінформувала, що ми як Медіягрупа вислали в офіційний спосіб документи, які надала сім'я Олександри Попової Пану Опіцу, з проханням допомоги, Посольство України в Німеччині (прибути в безпеці 22.June 2012 року в Німеччині - Посольство Україні) , Сім'я Олександри Попової в Німеччині погодила цей шлях

7) Mr. Opitzsee with an interest and a shock that the Family of Alexandra Popova is ungrateful, and Mr. Opitz recomend friendly that any other Person in the Future who maybethink to help Alexandra Popova, will Remember this ungrateful Behavior of the Family of Alexandra Popova

7) Пан Опіц спостерігав із цікавістю і шоком, що сім'я Олександри Поповоїневдячна, і Пан Опіц рекомендує дружній, що будь-яка інша особа, в майбутньому, яка можливо подумає допомогти Олександрі Поповій, нехай пам'ятає цю невдячну поведінку сім'ї Олександри Попової

8 ) In the last DaysMr. Opitz and our Mediagroup stay in close contact with Professor Dr. Harms, to found a Place in the Special Clinic of "Beelitz Heilstaetten" near Berlin, http://www.recura-kliniken.de/kliniken/neurologische-rehabilitationsklinik-beelitz/startseitethe GovermentArea of Germany/Brandenburg, this strategic Cooperation stop Mr. Opitz and Professor Dr. Hamrs after the News today

8 )Останніми днями Пан Опіц і наша Медіягрупа стояла у близькому контакті зПрофесором Лікарем Хармсом, щоб знайти місце у спеціальній клініці "Beelitz Heilstaetten" близько біля Берліну, Район Уряду Бранденбург, із стратегічною корпорацією Пан Опіц і Професор Лікар Хармс зупинили це, після сьогоднішніх новин

9) Mr. Opitzwill see with interest, after his Stop from today, to help Alexandra Popova - what the Mother of Alexandra Popova and the Person what she take as Lawyer will try to found for a Reasonsfor future "Press Conferences" - to bring the Ukrainian Media in Attention of the case of AlexandraPopova

9) Пан Опіц спостерігатиме з цікавістю, після його зупинки сьогодні допомогтиОлександрі Поповій - зо мати Олександри Попової і її адвокат, які спробують знайти причини, для " Прес Конференції " щоб привести Українські Медія до уваги у справі Олександри Попової

10)TheDocuments of the Family of Alexandra Popova will take the German Part of the Popova Family, Phone +491633439879, from the Ukrainian Embassy in Germany. The Embassy is informedthat this Documents will arrive on the official diplomatic Way

10) Документи Сім'ї Олнександри Попової візьме Німецька частина сім'їОлександри Попової (Телефон +491633439879) iз Українського Посольства у Німеччині, Посольствоповідомило, що ці документи прибули в офіційний дипломатичний шлях

11) Like we asMediagroup understand the official Diagnostic of Professor Dr. Harms, will Alexandra Popova have never more a normal Life, she won't even be able to take anormal Work to pay her Lifecosts, it will be very difficult for the Mother of Alexandra Popova, to foundPersons what will help her to pay the Liftcosts of Alexandra. After Ukraine and Europe are seing the strange and ungrateful Behaviour of her, aginst Donors - any Person who tries to help AlexandraPopova must have a scare that the Mother of Alexandra Popova and the Personwhat she take a Lawyer run likeCowboys to the Media and try to make Publi c Relation. For this Behavior weand Mr. Opitz feel only Pitty

11) Ми як Медіягрупа розуміємо, офіційний Діагностика Професора Лікаря Хармса показала,що Олександра Попова ніколи більше не матиме нормальне життя, вона навіть не буде спроможна мати нормальну роботу, щоб оплачувати її власні життєві витрати, це буде дуже складно для мами Олександри Попової, знайти людину, яка допомагатиме їй, щоб оплачувати життєві витрати Олександри, після того, як Україна і Європа побачили цю невдячну поведінку від неї, ще раз повторюсь - будь-яка особа, що спробує допомогти Олександрі Поповій має боятись, що мама Олександри Попової і її адвокат побіжуть, ковбої до медія і спробують зробити публічні відносини, за цю поведінку ми і Пан Опіц відчуваємо жаль.

12) All Persons of ourMedia Group and also Mr. Opitz wish the best to Alexandra Popova for the future, and hope that God give Aleexandra Christian Peoples on her site, how try with arespest and thankful Behavior to help Alexandra in her Future Life, Mr. Opitz will pray for Alexandra andalso for her Mother.

12)Всі особи нашої медія групи і Пан Опіц, бажаємо всього найкращогоОлександрі Поповій і сподіваємось що Бог дасть Олександрі християнських людей на її стороні, як намагався із повагою і вдячною поведінкою допомогти Олександрі у її майбутньому житті, Пан Опіц молитиметься за Олександру і також її маму.

Информационно-аналитический портал job-sbu.org